TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP CHÀO MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI 2019